microbius
РОССИЙСКИЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
Поиск
rss
Материалы X съезда ВНПОЭМП, Москва, 12–13 апреля 2012 г.

Материалы X съезда ВНПОЭМП, Москва, 12–13 апреля 2012 г.

Материалы X съезда ВНПОЭМП, Москва, 12–13 апреля 2012 г.

opyt-prakticheskogo-ispolzovaniya-novyh-variantov-ptsr-v-realnom-vremeni-v-detektsii-chlamydia-trachomatis.pdf

up